گذر سیاره عطارد از مقابل خورشید ، اردیبهشت 1395، رصدخانه ی مونیخ